نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نوع پروژه

طراحی, اجرا,

سبک کار

مدرن,

فضای طراحی

فضای اصلی فروشگاه,

شامل

پارتیشن بندی, نورپردازی, قفسه بندی, استند,

شامل
پارتیشن بندی
نورپردازی
قفسه بندی
استند