نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نوع بهسازی

نوسازی,

فضای طراحی

فضای اصلی فروشگاه, ویترین, ورودی, صندوق,

شامل

پارتیشن بندی, نورپردازی, قفسه بندی, چیدمان,

شامل
پارتیشن بندی
نورپردازی
قفسه بندی
چیدمان
شرح پروژه
طراحی و دکوراسیون داخلی کتابفروشی