نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نوع پروژه

اجرا,

متراژ (متر مربع)

64,

نوع صنعت

نرم افزار,

شامل

پیشخوان, میز, صندلی, تلویزیون,

شامل
پیشخوان
میز
صندلی
تلویزیون