نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1393,

محل پروژه

خیابان بزرگمهر – مجتمع اداری تجاری بزرگمهر,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

مساحت (مترمربع)

45,

مدت زمان اجرای پروژه

25روز,

شرح پروژه
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی