نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1393- 1394,

محل پروژه

خیابان شیراز جنوبی – خیابان سهیل,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

طراحی فضای داخلی

اتاق انتظار (لابی),

مساحت (مترمربع)

80,

مدت زمان اجرای پروژه

1سال,