نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1393,

محل پروژه

خیابان شیراز جنوبی - خیابان سهیل,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

مساحت (مترمربع)

211,

مدت زمان اجرای پروژه

25روز,