نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1393- 1394 ,

محل پروژه

خیابان شیراز جنوبی – خیابان سهیل ,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

مساحت (مترمربع)

110,

مدت زمان اجرای پروژه

1سال,