نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

94,

محل پروژه

مجموعه ورزشی خلیج نایبند عسلویه,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,