نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

18/03/1395,

محل اجرا

خیابان ولیعصر,

برند درب

GEZE,

تعداد لنگه درب

تک لنگه,

مدت زمان اجرای پروژه

2روز,