نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

1395/07/25,

محل اجرا

خیابان پاسداران,

برند درب

GEZE,

تعداد لنگه درب

دو لنگه,

مدت زمان اجرای پروژه

25روز,