نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
محل اجرا

تهران- میدان شهر زیبا,

برند درب

GEZE,

تعداد لنگه درب

دو لنگه,

مدت زمان اجرای پروژه

1روز,