نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

93,

محل پروژه

سرعین,

نوع پروژه

اجرا,

فضای سازه

فضای داخلی,

نوع قفل

قفل الکترونیکی,