نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
محل پروژه

قیطریه چیذر,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

کاربری ساختمان

مسکونی,

شرح پروژه
پروژه چیذری واقع در قیطریه