نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
محل پروژه

مجتمع آموزشی شهید مهدوی,

کاربری ساختمان

فرهنگی, آموزشی,