نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

94/95,

محل پروژه

تهران -مطهری,

کل مساحت پروژه (مترمربع)

4300,

وزن حداکثر بتن به کار رفته در سقف (کیلوگرم بر مترمربع)

300,

حداکثر بار مرده سقف (کیلوگرم بر مترمربع)

450,

دهانه (متر)

15,

ضخامت دال ها (سانتی متر)

32,

کاربری ساختمان

اداری, تجاری,

مدت زمان اجرای پروژه

6ماه,