نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1394,

محل پروژه

اقدسیه,

کل مساحت پروژه (مترمربع)

4000, 4000,

وزن حداکثر بتن به کار رفته در سقف (کیلوگرم بر مترمربع)

250,

حداکثر بار مرده سقف (کیلوگرم بر مترمربع)

500, 500,

دهانه (متر)

7m,

ضخامت دال ها (سانتی متر)

30,

کاربری ساختمان

مسکونی,

تعداد طبقات

9f,