نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
محل پروژه

کرمان-خیابان جانبازان,

کاربری ساختمان

مسکونی, اداری, تجاری,