نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نوع پروژه

طراحی, اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

تجهیزات تاسیساتی

هیتر, ترموستات, تابلو برق, تهویه, کاور ترموستات,

شامل
سکو
ساعت شنی
دماسنج
تایمر
سطل
زیر سری
سنگ هیتر
ساعت شني
جایگاه گرمکن
شرح پروژه
طرح قبل از اجرا
نمایشگاه
نمایشگاه
مراحل ساخت
نمایشگاه