نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
محل اجرا

کوه دشت,

مدت زمان اجرای پروژه

30روز,

نوع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سقفی, ساندویچ پانل دیواری,